Details
Date:

august 27

Time:

19:00 - 21:30

Event Category:

Østsalling Idrætsforening

Website:
Event Website
Venue

Sundsøre Hallen

Præstemarken 3

Breum, Denmark, 7870

Østsalling IF afholder generalforsamling torsdag den 27. august 2020 kl 19:00 i Sundsøre Hallens mødelokale.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 3 stemmetællere.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af udvalgenes beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kom- mende år til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag (Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 2.maj 2019).
a. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, i lige årstal 5 medlemmer & i ulige årstal 4 medlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
ØIF er vært ved kaffe og brød
Efter ØIF’s generalforsamling aflægges regnskab for ung- domsfonden, samt foretages valg af bestyrelsesmedlem- mer ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen